Ο Σύλλογος των Καθηγητών του 10ου Γυμνασίου Ηρακλείου θα ενημερώνει τους γονείς και κηδεμόνες για την πρόοδο των παιδιών τους τις παρακάτω ημέρες (με γραμμοσκίαση είναι οι ώρες που δέχεται κάθε καθηγητής ξεχωριστά):

Επίσης θα γίνει ενημέρωση την ημέρα επίδοσης ελέγχων του Α' Τετραμήνου.

 

Φοίτηση μαθητών

Η τακτική φοίτηση ή απουσία των μαθητών από το σχολείο κατά τις ώρες λειτουργίας αυτού αποτελούν τα κριτήρια δια τον χαρακτηρισμό της φοίτησης αυτών ως επαρκής ή ελλιπής ή ανεπαρκής

Οι απουσίες αριθμούνται ανά μία για κάθε διδακτική ώρα.

Απουσία μαθητή από τις πολιτιστικές ή αθλητικές εκδηλώσεις που γίνονται στο πλαίσιο του ωρολογίου προγράμματος του σχολείου, υπολογίζεται ως απουσία από τα διδασκόμενα μαθήματα για ισάριθμες διδακτικές ώρες, η δε απουσία από ημερήσια εκδρομή ή περίπατο υπολογίζεται ως απουσία για ισάριθμες διδακτικές ώρες όσα και τα ωριαία μαθήματα, κατά την ημέρα αυτή. Εξαίρεση υπάρχει στις περιπτώσεις που κατά την κρίση του Δ/ντή του σχολείου η εις τας ανωτέρω εκδηλώσεις συμμετοχή του μαθητή καθίσταται εκ των πραγμάτων αδύνατη.

1.Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 20 του Π.Δ.104/79 η απουσία μαθητή από σχολικό περίπατο λογίζεται ως απουσία για ισάριθμες διδακτικές ώρες που αντιστοιχούν στα ωριαία μαθήματα της ημέρας του σχολικού περιπάτου.
2. Όταν όμως ο σχολικός περίπατος πραγματοποιείται με χρήση μεταφορικού μέσου (πούλμαν) απαιτείται δήλωση του κηδεμόνα του μαθητή για τη συμμετοχή του στον περίπατο αυτό.
Αν ο κηδεμόνας δεν συμφωνεί δεν καταχωρίζονται οι απουσίες στο μαθητή λόγω της μη συμμετοχής του στον περίπατο.

Τρόποι δικαιολόγησης των απουσιών

1.Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή που απουσίασε για λόγους υγείας από το σχολείο περισσότερο από δύο συνεχόμενες ημέρες, είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει ο ίδιος, το βραδύτερο μέχρι και τη δέκατη μέρα από την επιστροφή του μαθητή στο σχολείο, βεβαίωση δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος ή σχολιατρικής υπηρεσίας ή οποιουδήποτε ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και την διάρκεια της ασθένειας.
Η βεβαίωση αυτή μπορεί να χρησιμεύσει ως δικαιολογητικό για τις αντίστοιχες απουσίες. Μετά την ανωτέρω προθεσμία κανένα δικαιολογητικό υποβαλλόμενο εκπρόθεσμα δεν γίνεται δεκτό. Κάθε βεβαίωση υποβάλλεται με αίτηση και καταχωρίζεται στο πρωτόκολλο.
2.Για τη δικαιολόγηση απουσιών μέχρι δύο ημερών, λόγω ασθενείας ή άλλων σοβαρών οικογενειακών λόγων, αρκεί ενυπόγραφο σημείωμα του κηδεμόνα που προσκομίζεται από τον ίδιο αποκλειστικά σε δέκα μέρες από την επιστροφή του μαθητή στο σχολείο. Με τον τρόπο αυτό ο κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει το πολύ δέκα ημέρες αθροιστικά για όλο το έτος.

Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δε δεσμεύουν το σύλλογο, όταν ο ίδιος γνωρίζει με ικανά και επαρκή στοιχεία τους πραγματικούς λόγους απουσίας του μαθητή.

Σε καμία περίπτωση δε θεωρούνται δικαιολογημένες απουσίες μαθητών:
α) Όταν πραγματοποιούνται χωρίς την άδεια του Δ/ντη του σχολείου σε ώρες του ημερησίου προγράμματος λειτουργίας του σχολείου, μεμονωμένες ή συνεχείς. Για την πρώτη και την τελευταία διδακτική ώρα του ημερησίου προγράμματος λειτουργίας του σχολείου είναι δυνατόν, κατά την κρίση του συλλόγου, να δικαιολογηθούν απουσίες οφειλόμενες σε εξαιρετικά σοβαρούς αντικειμενικούς λόγους, που αναφέρονται σε ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες καιρικές, συγκοινωνιακές και άλλες κάθε σχολείου.
β) Όταν οφείλονται σε ομαδική, κατά την κρίση του προϊσταμένου της Δ/νσης ή Γραφείου Μέσης Εκ/σης, απομάκρυνση των μαθητών από το σχολείο ( αποχή ).

Διευκρινίσεις:

1.Όπου στο παρόν Άρθρο αναφέρεται ο κηδεμόνας του μαθητή, νοείται ο πατέρας ή η μητέρα ή οποιοδήποτε νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτούς φυσικό πρόσωπο, προκειμένου μόνο περί μαθητών που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
2. Απουσίες μεμονωμένες ή συνεχείς μέρους του ημερησίου προγράμματος λειτουργίας του Σχολείου, μπορούν να δικαιολογηθούν μόνο αν πραγματοποιήθηκαν με την άδεια του Διευθυντή του σχολείου. Στη περίπτωση αυτή ο Διευθυντής του σχολείου κάνει σχετική παρατήρηση στο ημερήσιο δελτίο απουσιών του τμήματος και δικαιολογούνται με βεβαίωση γιατρού που προσκομίζει ο κηδεμόνας εντός δέκα ημερών.

3. Ο κηδεμόνας μπορεί να υποβάλει δικαιολογητικά για απουσίες του μαθητή μίας ή δύο ημερών, μόνο όταν απουσιάζει σε όλη τη διάρκεια του ημερησίου προγράμματος λειτουργίας του σχολείου. Οι μέρες αυτές δεν μπορεί να είναι αθροιστικά για όλο το έτος περισσότερες των δέκα (10). Το συνολικό άθροισμα των απουσιών που μπορεί να δικαιολογηθούν με τον τρόπο αυτό δεν είναι σταθερός αριθμός για όλα τα σχολεία ή για όλες τις τάξεις. Εξαρτάται από το συνολικό αριθμό διδακτικών ωρών κάθε μέρας για τις δέκα μέρες (4/ωρα, 5/ωρα, 6/ωρα, 7ωρα ).

4. Οι απουσίες μαθητών που οφείλονται σε αποχή από τα μαθήματα π.χ. λόγω κρούσματος ηπατίτιδας ή σε κατάληψη του διδακτηρίου, σε καμιά περίπτωση δεν θεωρούνται δικαιολογημένες και υπολογίζονται στο συνολικό αριθμό των απουσιών κάθε μαθητή.
Αντιθέτως δεν πρέπει να ληφθούν υπόψη (ούτε ως δικαιολογημέ­νες) και να καταλογιστούν στους μαθητές εκείνους που με οποιονδήποτε τρόπο δήλωσαν την εμμονή τους στις μαθητικές υποχρεώσεις, δεν έλαβαν μέρος στην κατάληψη και συνεπώς εκδήλωσαν πρόθεση να ακολουθήσουν τη διδασκαλία των μαθημάτων. Για τη συνδρομή των όρων αυτών αρμόδιος είναι να αποφανθεί ο σύλλογος των καθηγητών ,όπως προκύπτει από το σύνολο των ισχυου­σών διατάξεων.

Παίξτε
"Οι Θησαυροί της Κάντια"
candia

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Focus On Europe Our School Meets Europe!
COMENIUS
2012-2014
ERASMUS+ KA1
2014-2016

logo

ERASMUS+ KA1
2016-2018
ERASMUS+ KA2
2016-2019
creative learning LOGO logo
Euro Movie Makers

ERASMUS+ KA2
2019-22

ERASMUS+ KA2
2020-22